kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Kowalski chętnie pomoże Państwu w sprawach obejmujących aspekty prawa:

 •  
 • negocjacje prowadzone w imieniu Klienta,
 • reprezentowanie w postępowaniach przed sądami i organami administracji,
 • przygotowywanie pism procesowych,
 • przygotowywanie umów i opinii,
 •  
 • zgłaszanie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • określanie przedmiotu działalności według kodów PKD,
 • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 •  
 • zakładanie, łączenie, podział, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • opracowywanie aktów założycielskich spółek prawa handlowego i spółek cywilnych,
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • organizacja zgromadzeń wspólników (akcjonariuszy),
 • zakładanie, prowadzenie i likwidacja stowarzyszeń i fundacji,
 • zakładanie, prowadzenie i likwidacja spółdzielni,
 •  
 • wydanie nieruchomości (eksmisje),
 • zniesienie współwłasności,
 • umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy,
 • wypowiedzenia umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • pozwy o zapłatę czynszu najmu i dzierżawy,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu,
 • odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego.
 •  
 • podatek od towarów i usług (VAT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT),
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od nieruchomości,
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi.
 •  
 • rozwody i separacje,
 • umowy majątkowe i podziały majątku małżeńskiego,
 • alimenty,
 • prawa rodzicielskie,
 •  
 • stwierdzanie nabycia spadku,
 • podział spadku,
 •  
 • dochodzenie roszczeń finansowych od dłużników,
 • negocjacje dotyczące spłaty należności,
 • sporządzanie pozwu i reprezentowanie przed sądami,
 • sporządzanie wniosku o wszczęcie egzekucji i reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym,